เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 12/2558) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 เรื่อง การให้บุคลากรประเภทวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2557) ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เรื่อง การให้บุคลากรประเภทวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2557

แบบฟอร์มขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2552

ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ.2556

ระเบียนทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2523 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และฉบับที่ 4 พ.ศ.2544

 
Last month August 2019 Next month
S M T W T F S
week 31 1 2 3
week 32 4 5 6 7 8 9 10
week 33 11 12 13 14 15 16 17
week 34 18 19 20 21 22 23 24
week 35 25 26 27 28 29 30 31

  
 

 หน่วยงาน