Slide1

[Poster]การนำเครื่องมือที่ใช้แล้ว (เหล็กตะไบ) จากการเรียนการสอนวิชา 194100 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม ไปตีมีดพร้าวิถีชาวบ้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าและศึกษากระบวนการตีมีดพร้าวิถีชาวบ้าน

นายสมชาย  แก้วบุญเรือง
หน่วยงานที่สังกัด/ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น More >

โหวต
2
Slide1

[Poster] การศึกษาหาสัดส่วนโครงสร้างการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย ทองปาน สุนทรารักษ์ งานนโยบายและแผนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
More >

โหวต
1
Slide3

[poster] กระบวนการสร้างระบบเก็บฐานข้อมูลเพื่อจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสุทธดา   ทรงจอหอ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 084-7799-1552  sutadaso@kku.ac.th More >

โหวต
2
Slide1

การศึกษาค่าใช้จ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้โครงการพิเศษตามกิจกรรม ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายภาณุพงศ์  ต.ประเสริฐ  งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น More >

โหวต
2
Slide1

การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.

คณะผู้วิจัย : นางปรีชญา  จันทรประทักษ์(หัวหน้าโครงการ) ,  นางจารุวรรณ  ก้อนจันทร์ (ผู้วิจัยร่วม),  นางสาวลัดดาภรณ์  อินตาหามแห (ผู้วิจัยร่วม)
More >

โหวต
2

การสรางคุณคาของนักศึกษา ผานกระบวนการสหกิจศึกษาแบบบูรณาการ

หัวหน้าทีม                   รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร

ผู้ร่วมดำเนินการ            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกนันท์ สุขกำเนิด

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร และนางสาวเต็มศิริ เชื้อเอี่ยมพันธ์

คณะ/หน่วยงาน            ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์                     043-202845

โทรสาร                      043-202849

E-mail                       mechkku@kku.ac.th More >

โหวต
1

ME GEAR Management System

ME GEAR Management System

 

หัวหน้าทีม           รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร                 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ร่วมดำเนินการ    ผศ.ดร.ชนกนันท์ สุขกำเนิด               รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล More >

โหวต
2

ENQA Assessor Training ฝึกให้รู้จริง – ทำได้จริง

 

ENQA Assessor Training ฝึกให้รู้จริง – ทำได้จริง

 

หัวหน้าทีม อ.ดร.มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์    รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ร่วมดำเนินงาน

  1. อ.ดร.ยุวรัตน์ เงินเย็น           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
  2. นางอภิญญา พันธ์สวัสดิ์        หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพ
  3. นางสาวณัฐธิดา ทึนรถ         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะ/หน่วยงาน วิศวกรรมศาสตร์ More >

โหวต
2

วันนี้คณะเข้าไม่ได้แก้ไข เรื่อง database error และ error Bug ต่างๆที่อยู่เป็นเว็บคณะ

อยู่เว็บคณะก็ช้าหน่วง ลงและเกิดการ process ที่ memory 100% นั่งแก้ BUG อยู่หลายเว็บในคณะ ตาม log file error พบอยู่ดีๆ  database ก็หยุดทำงานพร้อมกับหน่วงลง
มีตรวจสอบแล้วพบหลักๆ คือสคริปต์บางอย่างในเว็บ ทำงานบันทึก record ลงฐานข้อมูลอย่างบ้าคลั่ง 180000 เรคอร์ด  ซึ่งตรวจดูแล้วเป็น mod ทำงานเกี่ยวกับ counter นับคนเข้าเว็บ

ซึ่งได้จัดการ mod ตัวนี้ vvconter และ joomlawatch ไปปรากฎว่ามัน work นะ ดั่งนั่นถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้  เว็บก็ไม่ได้ผิดปกติไรแต่มีการเขียนโปรแกรม
ที่บันทึกทุก ip ที่เข้ามาเว็บทำให้เกิด เรคอร์ดใน database มหาศาล สิ่งที่ควรเป็น เทเบิล เรคอร์ดใน contents เยอะที่สุด อันอื่นกำจัดได้

โหวต
6

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสะท้อนความเป็นจริงเพียงใด

ช่วงนี้เป็นช่วงของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหน่วยงาน  เชื่อว่าหลายคนคงมีความอึดอัดและคับข้องใจกันไปต่าง ๆ สิ่งที่ทุกคนต้องทำเป็นสิ่งแรก More >

โหวต
6